XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 31 MARCA

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 31 marca (środa) 2021 r.
o godz. 13.00 w trybie zdalnym.


 
TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl
 
 
Porządek XXXIX sesji Rady Miejskiej w Giżycku (BIP – informacja o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Giżycku):
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXVII/2/2021 z dnia 24.02.2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXVIII/3/2021 z dnia 17.03.2021 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021 – 2031. PROJEKT NR 1
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok. PROJEKT NR 2
 8. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 3
 9. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej. PROJEKT NR 4
 10. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. PROJEKT NR 5
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 6
 12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 dyrektora przedszkola oraz dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. PROJEKT NR 7
 13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. PROJEKT NR 8
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/24/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – ulic miejskich. PROJEKT NR 9
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka
  w 2021 roku. PROJEKT NR 10
 16. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 11
 17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu niemieszkalnego – garażu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. PROJEKT NR 12
 18. Projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości. PROJEKT NR 13
 19. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji. PROJEKT NR 14
 20. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji. PROJEKT NR 15
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku za rok 2020.
 22. Komunikaty i informacje.
 23. Zamknięcie sesji.

 
Terminy posiedzeń komisji w trybie zdalnym:
 1. Komisja Spraw Społecznych – 29.03.2021 r. godz. 13.00
 2. Komisja Finansów i Gospodarki – 30.03.2021 r. godz. 15.00

Więcej na E-RADA