Aktualne stawki czynszu za dzierżawę terenu

W związku ze stwierdzaniem przypadków bezumownego zajęcia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na odpady komunalne dla budynków wspólnot mieszkaniowych będących odrębnymi nieruchomościami, Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1008/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenu, opłaty za zajęcie gruntu wynoszą odpowiednio:

 

 

L.p.

Przeznaczenie dzierżawy gruntu

Stawka czynszu za korzystanie

z 1m2 gruntu

Rodzaj stawki czynszu

1.

Obiekty użytkowe służące wyłącznie utrzymaniu porządku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego - wiaty śmietnikowe wybudowane zgodnie z ustaleniami z Gminą Miejską Giżycko

15,00 zł

roczna

2.

Obiekty użytkowe służące wyłącznie utrzymaniu porządku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego - wiaty śmietnikowe wykonane wg własnego, nieuzgodnionego z Gminą Miejską Giżycko projektu lub niezgodnie z ustaleniami z Gminą Miejską Giżycko

30,00 zł

roczna

3.

Pojemniki na odpady komunalne zlokalizowane na gruncie niezabudowanym wiatą śmietnikową – w przypadku wstępnej oceny braku możliwości jej posadowienia

45,00 zł

roczna

4.

Pojemniki na odpady komunalne zlokalizowane na gruncie niezabudowanym wiatą śmietnikową – w przypadku wstępnej oceny możliwości jej posadowienia

90,00 zł

roczna

 

Uprzejmie proszę by w odniesieniu do zarządzanych przez Państwa wspólnot mieszkaniowych, które wskazały jako miejsca usytuowania pojemników na odpady grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Giżycko, a uprzednio nie uregulowały formalnie zasad korzystania z tych gruntów został złożony, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r., wniosek o wydzierżawienie nieruchomości ze wskazaniem zakresu gruntu przeznaczonego na ten cel. Nadto informuję o możliwości współdzierżawienia danego gruntu na ten cel przez kilka wspólnot mieszkaniowych.

Nadmieniam, iż w przypadku niezłożenia wniosku w ww. terminie i stwierdzenia w wyniku planowanych kontroli faktu zajęcia gruntu Gminy Miejskiej Giżycko pod usytuowanie pojemników na odpady zastosowanie znajdzie §1 pkt 17 i 18 w związku z §2 ust. 7 ww. zarządzenia Burmistrza Miasta. Informuję, że bezumowne zajęcie gruntu pod pojemniki na odpady będzie klasyfikowane jako 200% liczone od stawki 45 zł/m2 (tj. 90 zł/m2 netto rocznie) lub 200% liczone od stawki 90 zł/m2 (tj. 180 zł/m2 netto rocznie)– każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie -  wyjaśnia Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego Jacek Markowski.

 

ZARZĄDZENIE NR 1008/2022 BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2022R. W SPRAWIE USTALENIA STAWEK CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ TERENU