Jednostki i organizacje

Jednostki i organizacje

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Promocji i Polityki Społecznej

Fala

poprzedni artnastępny art

 

Biuro Promocji i Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel. 87 7324 137

promocja@gizycko.pl

 

 

PRACOWNICY:

 

Małgorzata Kulas-Szyrmer - kierownik Biura

malgorzata.kulas-szyrmer@gizycko.pl

 

dr Katarzyna Karolska - główny specjalista
katarzyna.karolska@gizycko.pl

 

Magdalena Telak - główny specjalista

magdalena.telak@gizycko.pl

 

Justyna Maciejewska-Kucfir - inspektor

justyna.maciejewska-kucfir@gizycko.pl

 

Katarzyna Zadroga - inspektor

katarzyna.zadroga@gizycko.pl 

 

Katarzyna Pomichowska - samodzielny referent (w zastępstwie za M. Telak)

katarzyna.pomichowska@gizycko.pl 

 

 

Wśród zadań Biura:

a) współpraca regionalna, 
b) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, 
c) realizowanie polityki informacyjnej, a w szczególności w zakresie: 
- współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz innymi instytucjami w zakresie przygotowywania serwisów informacyjnych dla mediów, 
- przygotowywania codziennych przeglądów prasy oraz archiwizowanie informacji prasowych, 
- organizowania konferencji prasowych, 
- udzielania odpowiedzi lub opiniowanie projektów odpowiedzi na publikacje zamieszczone w mediach, 
- przekazywania mediom informacji związanych z funkcjonowaniem Miasta i Urzędu, 
- zarządzanie i administrowanie serwisem internetowym Miasta oraz Biuletynem Informacji Publicznej, 
d) koordynowanie i promocja imprez prezentujących Miasto, nadzór i koordynacja działań związanych z udziałem Miasta w imprezach promocyjnych i targach, 
e) opracowywanie i realizacja strategii promowania Miasta: 
- koordynowanie działań promocyjnych Miasta, 
- promocja walorów turystycznych Miasta, 
f) współpraca z organizacjami pozarządowymi: 
- przygotowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- przyjmowanie wniosków o granty, 
- rozliczanie sprawozdań finansowych, 
- prowadzenie dokumentacji i kontrola realizacji powierzonych zadań, 
g) prowadzenie spraw związanych z kulturą, sztuką, ochroną zdrowia oraz kulturą fizyczną, a zwłaszcza: 
- nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw związanych z bibliotekami, 
- nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań z zakresu muzeów, 
- nadzór merytoryczny nad realizowaniem zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku, 
- koordynowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w obrębie jednostek miejskich oraz współpraca w obrębie regionalnym, 
- współpraca z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżyckim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej, 
h) koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą, z miastami partnerskimi (współorganizacja imprez z udziałem miast partnerskich, koordynacja działań związanych z pobytem delegacji zagranicznych), 
i) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów Burmistrza z miastami partnerskimi i podmiotami zagranicznymi, 
j) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Miasta w zakresie prowadzonej współpracy zagranicznej, 
k) ewidencja obiektów hotelarskich, w tym przeprowadzanie kontroli istniejących obiektów hotelarskich i aktualizowanie ewidencji, 
l) prowadzenie rejestru Instytucji Kultury, 
m) przyjmowanie wniosków o stypendia sportowe i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, 
n) przyjmowanie wniosków o nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej, 
o) prowadzenie i nadzór spraw związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta, 
p) koordynowanie działań związanych z wdrożeniami programów społecznych: Karta Dużej Rodziny, Giżycka Karta Mieszkańca, 
q) prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego,

r) realizacja zadań Punktu Obsługi Inwestora w zakresie:

- współdziałania z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców, 

- opracowywania analiz sytuacji gospodarczej Miasta, 

- promowania przedsiębiorczości na terenie Miasta i prowadzenie działalności na rzecz rozwoju inicjatyw gospodarczych, 

- opracowywania i realizacji strategii promowania Miasta,

- bieżącej aktualizacji danych dotyczących ofert inwestycyjnej na portalu gminy.

 

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku 2.03.2020