COVID-19 | Aktualne zasady
i ograniczenia

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

 


 

 


OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

 
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI


Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 
Ważne! Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach czy w kościele.

 


ŻYCIE SPOŁECZNE


WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA
Od 4 maja muzea i galerie sztuki są otwarte i mogą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na 15 m2.
Obowiązuje do 5 czerwca
 
Teatry, opery, filharmonie
 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne

Kina
 • zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni

Obowiązuje do 14 maja/28 maja
 
Od 15 maja zostaną otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia.
Od 29 maja zostaną otwarte kina i teatry. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia.
Obowiązuje do 5 czerwca
 
Domy i ośrodki kultury
 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

Obowiązuje do 14 maja
 
Od dnia 15 maja do dnia 28 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.
Od dnia 29 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.
Obowiązuje do 5 czerwca
 
Biblioteki
 • możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób

Obowiązuje do 5 czerwca

 


KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązuje do 5 czerwca

 


UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
Od 4 maja zmienił się limit osób obowiązujący w miejscach kultu religijnego – max. 1 os na 15 m2. Rekomendujemy też odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu.
Obowiązuje do 5 czerwca
 

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Od 15 maja zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.
W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób - do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.
Obowiązuje do 8 maja
 
Od 8 maja w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób - do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.
Od 29 maja w imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub wwydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.
Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Obowiązuje do 5 czerwca

 


WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.
Obowiązuje do 14 maja/28 maja
 
Od 15 maja będzie możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej na zewnątrz. Będzie obowiązywał limit osób – max. 25. Tego typu wydarzenia będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. przy zachowanym bezpiecznym dystansie między stolikami oraz limicie osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej).
Od 29 maja będzie możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej wewnątrz (np. w restauracji). Będzie obowiązywał limit osób – max. 50. Tego typu wydarzenia będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. przy zachowanym bezpiecznym dystansie między stolikami oraz limicie osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)
Obowiązuje do 5 czerwca
 

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA
Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc. Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne.
Obowiązuje do 5 czerwca
 

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE
Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
Obowiązuje do 5 czerwca

 


OPIEKA I EDUKACJA


EDUKACJA
Od 4 maja nie ma już tzw. regionalizacji. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przechodzą na nauczanie stacjonarne. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie.
Obowiązuje do 14 maja 2021
 
Od 17 maja uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych przechodzą na nauczanie hybrydowe.
Obowiązuje do 28 maja 2021
 
Od 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauczania stacjonarnego.
Obowiązuje do odwołania
 
ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA


Od 19 kwietnia 2021 r. żłobki i przedszkola w całym kraju zostaną otwarte i będą mogły sprawować opiekę nad wszystkimi dziećmi.
Obowiązuje do odwołania

 


GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY
Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen
 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen
 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski.
Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.
Obowiązuje do 5 czerwca

 


GOSPODARKA


CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Od 4 maja zostały otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe. Mogą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje także limit osób – max. 1 os. na 15 m2.
Obowiązuje do 5 czerwca
 
GASTRONOMIA


Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.
Obowiązuje do 14 maja/28 maja
 
Od 15 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach. Tego typu miejsca będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym -  z zachowaniem bezpiecznej odległości między stolikami, a także limitu osób na stolik.
Od 29 maja działalność będą mogły wznowić restauracje. Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik.
Obowiązuje do 5 czerwca
 

RESTAURACJE HOTELOWE
Restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi.
Obowiązuje do 14 maja 2021 r.
 
Od 8 maja działalność wznowią hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa.
Od 15 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach. Tego typu miejsca będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym -  z zachowaniem bezpiecznej odległości między stolikami, a także limitu osób na stolik.
Od 29 maja działalność będą mogły wznowić restauracje. Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik.
Obowiązuje do 5 czerwca
 
SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE


Od 1 maja w całym kraju salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mogą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.
Obowiązuje do 5 czerwca
 

HOTELE
Hotele są zamknięte. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych (dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu).
Obowiązuje do 7 maja 2021 r.
 
Od 8 maja działalność wznowią hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. Będzie obowiązywał także limit gości – max. 50 proc. obłożenia hotelu.
Obowiązuje do 5 czerwca

 


SPORT I REKREACJA


SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE
Od 16 kwietnia 2021 r.  możliwe jest uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób).
Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.
Od 1 maja możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 50 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).
Od 1 maja możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych krytych i na basenach – przy zachowaniu max. 50 proc. obłożenia obiektu.
Od 15 maja wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu będą mogły odbywać się z udziałem max. 25 proc. publiczności
Od 29 maja zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria. Obowiązywać będzie tam limit osób – max. 1 os. na 15 m2. Otwarte zostaną również baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte, przy przy zachowaniu max. 50 proc. obłożenia obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
Obowiązuje do 5 czerwca
 
SPORTOWE KLUBY TANECZNE


Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.
Obowiązuje do 5 czerwca
 

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.
Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.
Obowiązuje do 5 czerwca
 

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE
Od 16 kwietnia 2021 r.  możliwe jest uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób).
Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.
Od 1 maja możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 50 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).
Od 1 maja możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych krytych i na basenach – przy zachowaniu max. 50 proc. obłożenia obiektu.
Od 15 maja wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu będą mogły odbywać się z udziałem max. 25 proc. publiczności.
Od 29 maja zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria. Obowiązywać będzie tam limit osób – max. 1 os. na 15 m2.
Obowiązuje do 5 czerwca
 

SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA
Uwaga! Wznowiono działalność uzdrowiskową. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy nie trzeba będzie płacić.
Obowiązuje do odwołania
 
Informacje gov.pl/koronawirus: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Grafika: pixabay.com