Działania

Działania

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżycki Budżet Obywatelski

Fala

W związku ze stanem epidemii koronawirusa burmistrz Giżycka wydał zarządzenie o odstąpieniu od przeprowadzenia w roku 2020 procedury Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Oznacza to, że w roku 2021 nie będzie w naszym mieście realizacji zadań w ramach GBO.  

 

Zarządzenie nr 305/2020

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia  Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

 

Na podstawie §3 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania procedury kształtowania GBO stanowiącego załącznik do  uchwały nr XXII/5/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego zarządzam, co  następuje:

 

§ 1. Uwzględniając skutki społeczno-gospodarcze wynikające z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozprzestrzeniającego się wirusa SARS 2 CoV-2, odstępuję od przeprowadzenia Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. Burmistrza Miasta                /-/ Cezary Piórkowski Zastępca Burmistrza Miasta  

 

Zarządzenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

 


INFORMACJE GBO - EDYCJA 2020

 

Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Giżycka. Dzięki Budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Jak to zrobić? Zajrzyj na nasze zakładki poniżej lub odwiedź Biuro Promocji i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Giżycku, pokój nr 116 – osobą do kontaktu jest Magdalena Telak: e-mail magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 877 324 137 / 877 324 152.

 

Skład Zespołu ds. GBO 2020:

 1. Dorota Karbownik – Giżycka Grupa Regatowa
 2. Mariusz Furtak – Stowarzyszenie na rzecz Osób Niesłyszących „Nie Migaj Się”
 3. Zygmunt Raczkowski – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Giżycku
 4. Elwira Wołowicz – mieszkanka Giżycka
 5. Maria Borkowska – mieszkanka Giżycka
 6. Beata Jadwiga Łukaszewicz – Rada Miejska w Giżycku
 7. Olga Uminowicz – Rada Miejska w Giżycku - Przewodnicząca Zespołu ds. GBO 2020
 8. Łukasz Zakrzewski – Rada Miejska w Giżycku
 9. Ewa Unrug-Wiszowaty – Urząd Miejski w Giżycku
 10. Arkadiusz Połojański - Urząd Miejski w Giżycku
 11. Grzegorz Witkowski – Urząd Miejski w Giżycku

 Od 17 czerwca do 15 lipca 2019 r. można było składać projekty w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z następującymi zasadami:

– propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat, – nie ma ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę,

 

– propozycję każdego projektu należy złożyć na formularzu określonym przez Burmistrza Giżycka,

 

– zgłaszane projekty powinny dotyczyć wybranej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku,

 

– propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat,

 

– propozycje projektów zgłaszane są: listownie (na adres: Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”) lub osobiście (w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 7) lub drogą elektroniczną na adres magdalena.telak@gizycko.pl,

 

kosztorys propozycji projektu nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł (warunek ten nie dotyczy tylko jednej z pięciu kategorii, tj. infrastruktury, architektury i urbanistyki).

 

Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach GBO 2020 wynosiła 250 tys. zł (po 50 tys. zł na każdą z pięciu kategorii: sport, kultura, edukacja, ekologia, infrastruktura, architektura i urbanistyka).

 

Projekty weryfikowane są według następujących kryteriów:

 1. Zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 2. Teren / obiekt w przypadku inwestycji jest własnością Miasta (z wyłączeniem projektów dotyczących budynków i posesji szkół i przedszkoli oraz z wyłączeniem budynków będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna).
 3. W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenach niebędących własnością Miasta warunkiem rozpatrywania jest posiadanie, przez Gminę Miejską Giżycko, tytułu prawnego do nieruchomości, uprawniającego do realizacji projektu i po zrealizowaniu gwarantującego ogólnodostępność powstałych nakładów inwestycyjnych przez wskazany okres, np. w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a właścicielem terenu.
 4. Zadanie jest możliwe do wykonania w roku, którego dotyczy edycja GBO.
 5. Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Koszt zadania jest realny i mieści się w zakładanej kwocie wydatków dla danej kategorii.
 8. Opis zadania jest jednoznaczny.
 9. Lokalizacja jest jednoznaczna.
 10. Realizacja zadania spełnia wymóg ogólnodostępności:

– projekty inwestycyjne: dostępność dla wszystkich mieszkańców przez cały czas eksploatacji, – projekt „miękkie” powinny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i zlokalizowane w przestrzeni publicznej. Formularze propozycji projektu można również odebrać w Biurze Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116 i 117) oraz w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7). Prawidłowo złożony formularz projektu powinien zawierać:

 • wypełniony i podpisany przez autora formularz propozycji projektu,
 • wypełnioną i podpisaną listę poparcia projektu,
 • klauzulę informacyjną.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej UM w Giżycku (e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel.: 87 732 41 37 / 87 732 41 52).  

 

Wszystko o Giżyckim Budżecie Obywatelskim na stronie www.gbo.gizycko.pl