2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt grantowy ”DOOR-TO-DOOR"

Fala

Logo

 

Gmina Miejska Giżycko realizuje projekt grantowy

 pn.” DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”.

 

SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pt:” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez likwidację barier komunikacyjnych poprzez usługi transportowe door-to-door świadczone dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.

 

Charakterystyka projektu: projekt przewiduje wdrożenie i realizację usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Wsparcie dotyczy osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się z uwagi na ograniczoną sprawność jak: osoby na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Zakres działań w projekcie obejmuje zakup środka transportu do wdrożenia usługi transportowej door-to-door. Wnioskodawca założył zatrudnienie dwóch operatorów zgłoszeń/dyspozytorów, dwóch kierowców, dwóch asystentów, jako osób bezpośrednio zajmujących się usługami transportowymi. Osoby przewidziane do zatrudnienia na stanowisku operator zgłoszeń/dyspozytor będą osobami z niepełnosprawnością. 

 

Projekt zakłada realizację głównie indywidualnych usług transportowych oraz obejmie sytuacje, w których z transportu korzystać w tym samym czasie będzie mogło kilka osób uprawnionych, jadąc np. z jednej wspólnej lokalizacji do miejsca docelowego i z powrotem. Celem zarówno usług transportowych będzie umożliwienie aktywizacji społeczno-zawodowej odbiorców usług, pomoc w przemieszczaniu się z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego do miejsca docelowego. 

Grupa docelowa w projekcie to osoby powyżej 18 roku życia, z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Giżycko, w celu możliwości rozwoju aktywizacji społeczno-zawodowej. Grupa ta to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również osoby w podeszłym wieku, które ze względu na różne schorzenia mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się z miejsca zamieszkania, co wyklucza je z życia społeczno-zawodowego. Odbiorcami usług będą beneficjenci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, studenci Uniwersytetu III Wieku, uczestnicy Klubu Seniora, beneficjenci Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku oraz pozostałe osoby wymagające wsparcia w zakresie mobilności, uprawnione do korzystania z usługi transportowej. Usługa skierowana jest również do podopiecznych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, z którymi Gmina Miejska Giżycko wspólnie realizuje działania na rzecz poprawy warunków życia społecznego.

 

Efektem projektu jest zakup środka transportu do wdrożenia usługi transportowej door-to-door. Zatrudnienie personelu do świadczenia usług transportowych door-to-door. Szkolenie personelu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Świadczenie usługi transportowej door-to-door. 

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.01.2023 r.

Okres świadczenia usług transporotowych w ramach grantu: 01.06.2021 r. – 31.01.2023 r. 

Wartość projektu: 577 104,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 486 383,65 zł

 

Usługa transportu door-to-door jest realizowana na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, czyli w granicach administracyjnych miasta Giżycka, w okresie trwałości projektu 01.02.2023 r. - 29.02.2024 r.

 

 

Lista załączników:

1)      Zarządzenie nr 646/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Regulaminu świadczenia usług transportowych Door-to-door w Gminie Miejskiej Giżycko” do projektu „Door-to-door dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

2)      Zarządzenie nr 647/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w „Koncepcji organizacji usług transportowych Door-to-door w Gminie Miejskiej Giżycko” do projektu „Door-to-door dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

 

3)      Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

3.1. Załącznik Nr 1: Zgłoszenie usługi door-to-door .DOC  .PDF 

3.2. Załącznik Nr 2: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi transportu door-to-door .DOC .PDF 

3.3. Załącznik Nr 3: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku ze świadczeniem usługi indywidualnego transportu door-to-door art. 13 .DOC .PDF 

3.4. Załącznik Nr 4: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w zwiazku ze świadczeniem usługi indywidualnego transportu door-to-door art. 14 .DOC .PDF