Granty 2022 | Wyniki II konkursu opieka społeczna

Zarządzenie nr 841 /2022

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r., z zakresu opieki społecznej.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w II konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu opieki społecznej w 2022 roku, ustalam podział środków finansowych na realizację zadania, jak następuje:

 

  1. Opieka społeczna – 34 980,00 zł

 

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

dotacji

Punktacja

Przyznana kwota dotacji

1.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

w Giżycku

 

Wsparcie

dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

w procesie usamodzielnienia się

34 980,00 zł

 24

34 980,00 zł

 

 § 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta Giżycka
/-/
Cezary Piórkowski

 

Zarządzenie nr 841/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zdań publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r. z zakresu opieki społecznej

 

 

Dotychczas przyznane środki finansowe z budżetu miasta na działania organizacji pozarządowych w roku 2022:

 

II konkurs grantowy 

  • opieka społeczna - 34 980 zł (złożona 1 oferta)

 

I Konkurs grantowy i dofinansowanie szkolenia sportowego: 
(dofinansowanie otrzymały łącznie 103 oferty)

  • ochrona zwierząt – 140 000 zł
  • ekologia – 37 500 zł
  • opieka społeczna – 32 237,56  zł
  • ochrona zdrowia – 100 000 zł
  • sport i kultura fizyczna – 125 000 zł
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125 000 zł
  • dofinansowanie szkolenia sportowego– 312 500 zł

Zestawienie wszystkich złożonych ofert: Ekologia, Ochrona zwierząt, Kultura i ochrona dziedzictwa, Sport i kultura fizyczna, Opieka społecznaOchrona zdrowiaDofinansowanie szkolenia sportowego

 

Zarządzenie nr 836/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zdań publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r. z zakresów: ochrony zwierząt, ekologii, opieki społecznej, ochrony zdrowia, sportu i kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

Zarządzenie nr 835/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zdań publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r. z zakresu dofinansowania szkolenia sportowego

 

Zarządzenie nr 834/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zdania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r. z zakresu ochrony zwierząt "Program Kociętnik 2022"

 

 

Dotacje celowe o łącznej kwocie 1 107 000 zł:

1. Żeglarstwo - Giżycka Grupa Regatowa, przyznana kwota dotacji: 553 500 zł

2. Piłka nożna - Giżycki Klub Sportowy "Mamry", przyznana kwota dotacji: 553 500 zł

Zarządzenie nr 822/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2022