Konkurs „Wakacje z TripPass?” | Regulamin

Kolejna odsłona wspólnego projektu turystycznego Gdańska, Giżycka, Opola i Lublina. Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie Karty Turysty TripPass!

 

Planujesz podróż z kartą TripPass? Koniecznie podziel się z nami zdjęciem z wycieczki i wygraj pakiet turystycznych gadżetów 4 miast. Zasady są proste! Zrób zdjęcie karty #trippass na tle jednego z miejsc, które dzięki niej odwiedziłeś i krótko opisz co zwiedziłeś i jakie są Twoje wrażenia. Odpowiedzi zamieść pod konkursowym postem na oficjalnym profilu Giżycka na Facebooku https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO (profil Miasto Giżycko). Pamiętaj, aby oznaczyć miasto, które odwiedziłeś hasztagiem #trippassgdansk #trippassgizycko #trippassppole #trippasslublin.

Nagrodzimy 10 najbardziej kreatywnych zdjęć. Na komentarze czekamy do 31 sierpnia 2021 do godz. 16.00. 

 

 

 

Regulamin konkursu „Wakacje z TripPass?”

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu „Wakacje z TripPass?” (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Miasto Giżycko (Urząd Miejski w Giżycku), al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (dalej „Organizator”).

1.3 Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO (dalej „Strona”).

1.4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani przeprowadzany przez Facebook. Wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie Konkursu ponosi Organizator.

1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.07.2021 o godzinie 09:00 i trwa do dnia 31.08.2021 do godziny 16:00.

1.6 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 03.09.2021 o godz. 09:00 w poście na Stronie.

1.7 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zaakceptują postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO sposób wskazany w poście ogłaszającym Konkursu ( dalej „Uczestnik”).

2.2 Akceptacja Regulaminu następuje poprzez umieszczenie przez Uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym oświadczenia o następującej treści: „Akceptuję regulamin konkursu", „Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu" albo innego, podobnego i jednoznacznego w treści, oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane w Regulaminie;

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału: (I) Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług, a także (II) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług, przez podmioty współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji Konkursu.

2.4 W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest (I) posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itp.) (II) z aktywnym dostępem do Internetu, które (III) umożliwia korzystanie z serwisu Facebook oraz (IV) aktywnego konta w serwisie Facebook założonego zgodnie z właściwym regulaminem Facebook przez cały czas obowiązywania Konkursu.

  1. ZADANIA KONKURSOWE

3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, umieszczenie komentarza ze zdjęciem odpowiadającego na zadanie konkursowe “Zrób zdjęcie karty #trippass na tle jednego z miejsc, które dzięki niej odwiedziłeś i krótko opisz co zwiedziłeś i jakie są Twoje wrażenia”.

3.2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie.

  1. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1 Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 4 osób, która dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników materiałów i wybierze 10 najbardziej kreatywne odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy, którzy będą ich autorem, otrzymają nagrodę.

4.2 W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 10 takich samych zestawów gadżetów, z których każdy składa się z: czekolady gdańskiej i skarpet Gdańsk, torebki i bidonu Giżycko, kubka i torby płóciennej Opole, maseczki Lublin i gry Luble.   

4.3 Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

4.4 Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.6 Regulaminu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość w serwisie Facebook.

4.5 Warunkiem przekazania nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez zwycięzcę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, dla zwycięzców zamieszkujących na terenie miasta Giżycka. Dla zwycięzców zamieszkujących poza terenem miasta Giżycko, nagroda zostanie wysłana pocztą, po przekazaniu organizatorowi adresu przez zwycięzcę.

  1. MATERIAŁY I PRAWA DO NICH

5.1 Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:

5.1.1 wszystkie osoby, których wizerunek utrwalono na zdjęciach lub filmikach, zezwoliły Uczestnikowi na jego rozpowszechnienie, przy czym w odniesieniu do nieletnich zezwolenia takiego udzielili ich opiekunowie prawni. W każdym wypadku zezwolenie to obejmuje także upoważnienie do udzielenia dalszego zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku Organizatorowi w celach marketingowo-promocyjnych w serwisie Facebook;

5.1.2 nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebook;

5.1.3 nie zawierają treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;

5.1.4 nie zawierają treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;

5.1.5 nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

5.1.6 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania - publikacji nadesłanych prac konkursowych (w formie materiału zdjęciowego) na oficjalnych profilach Social Media tj. Facebook i Instagram: @OpoleOdkryj @kursnaGIZYCKO @cit.lublin @visitgdansk.official. 

  1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

6.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator,  Miasto Giżycko (Urząd Miejski w Giżycku), al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (dalej „Organizator”).

6.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania i przekazania nagrody, utrzymywania materiałów w serwisie Facebook oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.

6.3 W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem nagrody.

6.4 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu.

6.5 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO. Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych.

  1. REKLAMACJE

7.1 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO.

7.2 Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w ciągu 7 dni (siedmiu) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski, powód złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu.

7.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.gizycko.pl (pod linkiem https://www.gizycko.pl/konkurs-wakacje-z-trippass-regulamin/)

 

 

Cztery Polskie miasta - Gdańsk, Giżycko, Opole oraz Lublin - jednoczą siły i wspólnie zapraszają turystów do zwiedzania swoich największych atrakcji. TripPass to zupełnie nowa, innowacyjna karta turysty zawierająca pakiety darmowych wejść oraz zniżek do kilkudziesięciu atrakcji położonych we wszystkich miastach uczestniczących w projekcie. Przy pomocy TripPass można zwiedzić między innymi takie popularne obiekty na mapie turystycznej Polski jak: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Twierdzę Boyen w Giżycku czy Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

 

O systemie Karty Turysty TripPass na stronie www.trippass.pl

(tu można nabyć kartę, kartę aktywujemy w dowolnym mieście)