2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa

Fala

Logotyp

 

Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 40 osób (26K,14M,w tym 11 os. z niepełnosprawnościami – 6 kobiet, 5 mężczyzn) z terenu Giżycka w okresie 24 miesięcy.

Zadania:

  1. diagnoza zasobów i potrzeb (pogłębiona diagnoza potencjału i deficytów w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej),dla każdego UP zostanie przygotowywany indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

2.reintergacja społeczno-zawodowa (indywidualne i grupowe wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego), warsztaty z ekonomii społecznej, warsztaty komputerowe i warsztaty fotograficzne jako element aktywizacji społecznej UP (przygotują 2 wystawy "Giżycko okiem CIS").

3.praktyki zawodowe- zostaną utworzone 2 pracownie (porządkowo-budowlana i usług opiekuńczych, zostaną zatrudnieni instruktorzy zawodu), UP będą także kierowani do pracodawców na praktyki, wybór pracowni/pracodawców zgodnie z określonym planem rozwoju dla każdego UP.Za realizację zadań odpowiedzialny jest kierownik projektu.

Grupa docelowa: 40 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczonych społecznie, w tym osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy w wieku 15-64.Są to osoby z nakładającym się wielokrotnym wykluczeniem.

Rezultaty: efektywność społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 35%, efektywność zatrudnieniowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:25%

Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej

 

Wydatki kwalifikowalne: 709 145,13 zł

Dofinansowanie: 660 990,03 zł

Koszty EFS kwalifikowalne: 567 316,10 zł, w tym dofinansowanie: 519 161,00 zł

Wkład własny: 48 155,10 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 do 31.19.2019 r.

 

Projekt pn. „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spójności  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.