LXIV Sesja Rady Miejskiej w Giżycku | 25 maja

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 25 maja (środa) 2022 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14

 
TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv
 
Porządek LXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku | BIP – informacja o LXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXII/7/2022 z 27.04.2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXIII/8/2022 z 10.05.2022 r.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2022 – 2031. PROJEKT NR 1
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok. PROJEKT NR 2
 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2022/2023 dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
  z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz. PROJEKT NR 3
 12. Projekt uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z Gminą Miłki w organizacji prowadzenia międzyszkolnego punktu nauczania religii Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. PROJEKT NR 4
 13. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Giżycka. PROJEKT NR 5
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Giżycko na zakup trzech autobusów, w ramach projektu realizacji przez Gminę Giżycko pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko”. PROJEKT NR 6
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Polnej 205069N
  w Giżycku. PROJEKT NR 7
 16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 18. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 10
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 11
 20. Zamknięcie sesji.

 

Termin wspólnego posiedzenia:  Komisji Spraw Społecznych i Komisji Finansów
i Gospodarki – 23.05.2022 r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Giżycku aleja 1 Maja 14.