MPZP zmiana uchwały | Jagiełły, Staszica, Suwalskiej, Gdańskiej

WPI.6721.1.2022.AF                                                                                          Giżycko, dnia 22 grudnia 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sąsiedztwie ulic: Jagiełły, Staszica, Suwalskiej, Gdańskiej w Giżycku.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

o podjęciu przez Radę Miejską w Giżycku Uchwały nr LXXIV/147/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/36/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sąsiedztwie ulic: Jagiełły, Staszica, Suwalskiej, Gdańskiej w Giżycku.

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gizycko.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego można składać w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.

 

Zgodnie z art. 40  ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, aleja 1 maja 14, 11-500 Giżycko,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Giżycku, 
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem  elektronicznym na adres e-mail:  urzad@gizycko.pl

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko (nazwę podmiotu), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Giżycka. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz niespełniające powyżej wskazanych warunków nie zostaną rozpatrzone.

Załącznik graficzny szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce „Komunikaty”.

 

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji

Adam Baran

 

 

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
  3. na stronie www.gizycko.pl.