Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu za osiągnięcia w 2018 roku

Do 31 stycznia 2019 r. można składać wnioski w sprawie przyznania dorocznych nagród Burmistrza w dziedzinie sportu za osiągnięcia w 2018 roku. Wypełnione wnioski należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku.   UWAGA: po złożeniu wniosku w wersji papierowej, prosimy o niezwłoczne przesłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres: magdalena.telak@gizycko.pl , najpóźniej do 5 lutego 2019 r.


 


WNIOSEK DO POBRANIA .doc


WNIOSEK DO POBRANIA .pdf


Klauzula informacyjna - osoba zgłaszająca .pdf


Klauzula informacyjna - kandydat .pdf


  Przedstawiamy zasady przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu:


 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, związków sportowych, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, trenerów, instytucji i jednostek realizujących zadania z zakresu sportu oraz osób fizycznych. 2. Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się do dnia 31 stycznia 2019 roku. 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 4. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • cofnięcia przez wnioskodawcę,
 • rezygnacji kandydata,
 • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.


 1. Wyróżnienia przyznaje się wyłącznie w formie rzeczowej, tj. statuetek i dyplomów. 6. Nagrody przyznaje się w formie rzeczowej oraz pieniężnej. 7. Nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych mogą być przyznane:

 • zawodnikom sportów indywidualnych, którzy posiadają licencję sportowca oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu co najmniej mistrzostw Polski, osiągając co najmniej trzecie miejsce,
 • zawodnikom sportów drużynowych jedynie w przypadku, gdy drużyna awansowała do wyższej klasy lub utrzymała się na dotychczasowym szczeblu rozgrywek, z zastrzeżeniem, że trenerzy lub kluby sportowe mogą zgłosić do pięciu osób z klubu (do wniosku należy dołączyć licencję związku sportowego),
 • trenerom,
 • działaczom na rzecz rozwoju kultury fizycznej.


 1. 8. Nagroda finansowa nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Zawodnikom dyscyplin zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 30% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny, określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości nagrody określonej w punkcie 8. 10. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

Więcej informacji:


 1. Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym (w związku z ustawą o sporcie z 25 czerwca 2010 r. nie obowiązują zapisy dotyczące stypendiów sportowych): http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1210/wiadomosc/126849/uchwala_nr_v2010_rady_miejskiej_w_gizycku_z_dnia_29_grudnia_2010
 2. Zarządzenie nr 517/2018 z 12 stycznia 2018 r.: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/406442/zarzadzenie_nr_5172018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_12_stycz

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116), nr tel.: 87 7324 137/152, e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl   fot. mojegizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski