Turystyka

Turystyka

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata miejscowa

Fala

Giżycko przez cały rok odwiedzane jest licznie przez gości i turystów. To między innymi dzięki turystyce nasze miasto rozwija się i czerpie dochody. Z turystyki utrzymuje się także wielu naszych przedsiębiorców. Dzięki szczególnym walorom i korzystnym właściwościom klimatycznym mamy prawo jako miasto do poboru opłaty miejscowej.

 

Warto dodać, że w sezonie turystycznym ponosimy dodatkowe koszty związane m.in. z utrzymaniem czystości w mieście, na plaży czy zwiększeniem częstotliwości patroli Straży Miejskiej. Tym samym wpływy z opłaty miejscowej, które są jednym ze źródeł dochodów własnych budżetu miasta Giżycka, choć w części rekompensują zwiększone wydatki. 

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI OPŁATY MIEJSCOWEJ

Urząd Miejski w Giżycku wprowadza elektroniczny system obsługi opłaty miejscowej Travelhost, który zastąpi dotychczasowe kwitariusze. Dla inkasentów oznacza to brak konieczności odwiedzania nas w celu pobrania kwitariusza oraz możliwość bezpośredniego rozliczenia się z opłaty. Zyskują Państwo wygodę i oszczędność czasu.

Miesięczne rozliczenie między inkasentem a Urzędem odbędzie się poprzez raport automatycznie generowany w systemie Travelhost. Kwotę widoczną na raporcie wystarczy przelać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku

System jest intuicyjny, działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej i można z niego korzystać na wszystkich urządzeniach (komputer, tablet, telefon).

 

Zapraszamy inkasentów do kontaktu z panią Anną Wróblewską lub panią Ewą Pankiewicz z Referatu Podatkowego | Wydział Finansowo-Księgowy UM Giżycko, tel. 87 7324 128 w celu założenia konta w systemie.

 


 

Rada Miejska w Giżycku na mocy § 1 uchwały Nr XXII/37/08 z dnia 3 lipca 2008 r. ustaliła, że miasto Giżycko jest miejscowością spełniającą warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej. Natomiast na mocy uchwały z dnia 27 stycznia 2016 r. Nr XVIII/10/2016 w sprawie opłaty miejscowej zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru, wyznaczyła osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące: hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, motele, pensjonaty, pokoje gościnne, schroniska, campingi, pola biwakowe, porty i przystanie oraz osoby, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

 

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłatę zaś pobiera się za każdy dzień pobytu na terenie danej miejscowości.

 

Dzienna stawka opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu od jednej osoby wynosi 2,80 zł. https://bip.gizycko.pl/organy/106/dokumenty/1210/wiadomosc/662474/uchwala_nr_lxxiv1512022_rady_miejskiej_w_gizycku_z_30_listopada_

 

Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych i odprowadzonych kwot na rachunek budżetu miasta. Z tych też powodów chcielibyśmy Państwu nie tylko przypomnieć o obowiązku poboru opłaty miejscowej, ale także zachęcić do jej poboru osoby do tego uprawnione, czyli inkasentów. 

 

Inkasenci opłaty miejscowej zobowiązani są ponadto do prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej. Ewidencja ta powinna zawierać:

1)  Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty miejscowej,

2)  Okres pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, tj. data rozpoczęcia pobytu i data zakończenia pobytu, 

3)  Liczbę dni, za które opłata jest pobierana.