Przetarg | Teren w okolicy Kanału Niegocińskiego

Do 30 kwietnia 2021 r. można składać oferty na dzierżawę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jez. Niegocin w Giżycku, przy ul. Moniuszki. To bardzo atrakcyjne turystycznie miejsce, zlokalizowane w południowo – zachodniej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie jez. Niegocin i Kanału Niegocińskiego. Przeznaczenie – zorganizowanie i prowadzenie publicznej, nieodpłatnej plaży wraz z terenem sportowo – rekreacyjnym, w sposób zachowujący naturalne walory przyrodniczo – krajobrazowe nieruchomości.
 
 


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
NR 30/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. 


BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA
ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę
nieruchomości, oznaczonej nr ewid. 546, o pow. 0,2183 ha,
położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka przy ul. Moniuszki.


 
INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Przedmiotem przetargu: jest dzierżawa nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,2183 ha, oznaczonej nr ewid. 546, położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka przy ul. Moniuszki.  Rozmieszczenie przestrzenne nieruchomości określa Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia.
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka oznaczona nr ewid. 546  (obręb 1 miasta Giżycka) położona przy ul. Moniuszki w Giżycku posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00016973/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku;
W ewidencji gruntów i budynków ujawniony jest następujący rodzaj użytków działki o nr ewid. 546: Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe- pow. 0,2183 ha.
Objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta (uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XV/99/2015 z dnia 22 października 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 października 2015 r., poz. 4409) i znajduje się na obszarze oznaczonym w planie konturem 18 US – teren sportu i rekreacji.
Lokalizacja – nieruchomość znajduje się w południowo – zachodniej części miasta Giżycka, w bezpośrednim sąsiedztwie jez. Niegocin.
Dojazd do nieruchomości – dojazd do nieruchomości odbywa się z ul. Moniuszki (część drogi krajowej nr 59), następnie drogami gruntowymi, oznaczonymi w ww. mpzp konturami KDD3 i KDD4.
Dostępność sieci – nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, ponadto w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa (droga publiczna dojazdowa o nr ewid. działki 1-545) oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej (droga publiczna o nr ewid. działki 627/4 obręb Wilkasy, Gmina Giżycko); ustalenie możliwości i warunków ewentualnego podłączenia do sieci infrastruktury oferent winien dokonać we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
Rodzaj przeznaczenia nieruchomości – Zorganizowanie i prowadzenie publicznej, nieodpłatnej plaży wraz z terenem sportowo – rekreacyjnym, odpowiadającym wymogom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta (uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XV/99/2015 z dnia 22 października 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 października 2015 r., poz. 4409). Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem winno być dokonane w sposób zachowujący naturalne walory przyrodniczo – krajobrazowe istniejące na nieruchomości.
Poprzednia branża (wykorzystanie) – brak, teren nieurządzony
Czas zawarcia umowy dzierżawy – 15 lat, po upływie tego okresu w przypadku, gdy dzierżawca nie złoży w terminie nie wcześniej niż 2 miesięcy i nie później niż 1 miesiąca przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o zamiarze rozwiązania umowy, umowa staje się umową na czas nieoznaczony
Wywoławczy, roczny czynsz netto – 20 000  zł
Wadium – 10 000 zł
Zagospodarowanie nieruchomości i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt własny dzierżawcy, bez prawa dochodzenia zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
Oglądanie nieruchomości - po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Mienia.
Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Moniuszki” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 104, do dnia 30 kwietnia 2021 r., do godz. 1200. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Część jawna – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 1215 w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku Bank PEKAO SA 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Wadium należy wnieść do dnia 28 kwietnia 2021r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 
POZOSTAŁE  WARUNKI:
 1. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem techniczno - użytkowym nieruchomości, parametrami nieruchomości, ograniczeniami wynikającymi z jej sąsiedztwa oraz możliwościami prowadzenia w tym kontekście zamierzonej działalności.
 2. Wszelkie prace koncepcyjne związane z opracowaniem oferty, w tym wstępną weryfikacją możliwości jej realizacji oferent przeprowadza na swoje wyłączne ryzyko i koszt.
 3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu.
 4. Oferta i wszystkie oświadczenia złożone w ramach przetargu przez oferenta winny być podpisane przez oferenta lub właściwie umocowanego przez oferenta pełnomocnika działającego w imieniu oferenta.
 5. Postępowanie prowadzone przez komisję przetargową kończy protokół wskazujący propozycję wybranej oferty lub stwierdzający niedokonanie wyboru ze wskazaniem przyczyn.
 6. Protokół o wyborze oferenta, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Giżycka stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Niezatwierdzenie protokołu przez Burmistrza Miasta Giżycka jest równoznaczne w skutkach z zamknięciem przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 7. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w terminie 14 dni od daty zakończenia przetargu jest zawiadamiany na adres wskazany w ofercie jako adres poczty elektronicznej o miejscu i  czasie podpisania umowy. Termin wskazany w zawiadomieniu nie może być krótszy niż 7 dni. W przypadku niestawienia się oferenta w wyznaczonym w miejscu i terminie do podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 8. Rozstrzygnięcie przetargu upowszechnia się w formie opublikowania na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w dziale przetargi oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 9. Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości, bieżących kosztów eksploatacyjnych dzierżawionej nieruchomości oraz zawarcia umów cywilnoprawnych, m.in. umów na dostawę energii elektrycznej.
 10. Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23%.
 11. Czynsz dzierżawny będzie płatny wedle wyboru: z góry do 31 marca każdego roku bądź w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada na rachunek bankowy wskazany w umowie dzierżawy.
 12. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy dzierżawy składa organizatorowi przetargu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia na adres poczty elektronicznej o wyborze oferty zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.
 13. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 12 podmiot wygrywający przetarg traci wpłacone wadium oraz traci prawo do zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Umowa dzierżawy nie będzie zawarta, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy, w przypadku stwierdzenia, że złożone przez uczestnika przetargu, dokumenty, oświadczenia lub informacje są nieprawdziwe lub zostały podrobione lub przerobione.
 15. Ogłaszającemu przetarg przysługuje, w ramach wymienionych kryteriów przetargowych, prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
 16. Ogłaszający przetarg (organizator przetargu) ma prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.
 17. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu do momentu złożenia ofert, w tym do wydłużenia terminu do składania ofert.
 18. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zwracane są niezwłocznie przelewem po rozstrzygnięciu przetargu.
 19. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko w razie uchylenia się przez oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Miejską Giżycko.
 20. Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, pok. 121, tel. 87 7324154.

 

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia


Mapa poglądowa - teren przy ul. Moniuszki


Ogłoszenie przetargowe BIP: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/11526/wiadomosc/566023/obwieszczenie_nr_302021__i_przetarg_pisemny_ofertowy_na_dzierzaw
 
Mapa poglądowa: Wydział Mienia
Fot. nagłówek UM Giżycko mojegizycko.pl / Tomasz Karolski