Sprawozdanie | Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr XXXII/105/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 listopada 2020 r.

 

Głównym celem Programu Współpracy było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy giżyckim samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie efektywnej realizacji zadań samorządu na rzecz mieszkańców Giżycka. Cel główny oraz cele szczegółowe Rocznego Programu Współpracy zostały osiągnięte poprzez zawarcie 91 umów o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zwierząt, ekologii, a także dofinansowania szkolenia sportowego na łączną kwotę 628 540,32 zł.

 

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2021.

 

Dokument do pobrania: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3080/wiadomosci/630034/files/sprawozdanie_z_realizacji_roczne_go_programu_wspolpracy_gminy__miejskiej_gizycko_2021.pdf

 

Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej 17.05.2022: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/630034/sprawozdanie_z_realizacji_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_mie 

 

grafika nagłówek: pixabay.com