Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Fala

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl zawiera informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Strona skierowana jest do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą
w formie żłobka lub klubu dziecięcego (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).

 

Sprawę załatwia:

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku (MZOSiP), al. 1 Maja 14, pokój 118,

Osoba odpowiedzialna- Agnieszka Dyduch, tel. 87 428 29 35, e-mail: mzosip@gizycko.pl

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

 

Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego

Uwaga!

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/ klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój nr 7), tel. 87 7324 110. Szczegóły na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl w zakładce „wykaz spraw”.

 

Wniosek o wpis do rejestru żłobków/ klubów dziecięcych składa się wyłącznie w systemie elektronicznym na portalu:

http://empatia.mpips.gov.pl/

na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

 

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1)      założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

2)      założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/


Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioski można składać w godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

 

Żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal,
w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72).

Dokumenty wymienione w ww. rozporządzeniu należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.

 

Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek, po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Giżycko – województwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto gminy
w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie
z Rejestru.

 

Wniosek o wpis do rejestru zawiera dokumenty wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 409).

 

Wraz z wnioskiem należy przedstawić oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty oraz zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 409). 

W celu sprawdzenia zgodności powyższych danych organ dokonujący wpisu może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia    
o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie i wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Giżycka.

 

Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:

Bank PEKAO SA O/ Giżycko ul. Dąbrowskiego 12 numer rachunku bankowego:
64 1240 5787 1111 0010 5856 4306. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku w godz. 9.00-14.00
(I piętro, pokój nr 101).

 

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Giżycka wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

 

Termin załatwienia:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

 

Zmiany w rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem
o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

 

Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:

Od momentu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

 

 Podstawa prawna:

1) Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 );

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72);

3) Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 2096 z późn. zm.);

4) Uchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Giżycka.

5) Uchwała nr XXV/67/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.