WYŁOŻENIE PROJEKTU | Działki przy al. 1 Maja

WPI.6721.1.2023.AF                                                                                                                                            Giżycko, dnia 03.08.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obejmujących działki nr 1345/4, 1346/1, 1348/3 przy Al. 1 Maja w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11  oraz art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obejmujących działki nr 1345/4, 1346/1, 1348/3 przy Al. 1 Maja w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w dniach od 10 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 114, w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30
do 15:30 oraz na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl w zakładce „Komunikaty”.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku o godz. 11:00.

 

Zgodnie z art. 8c oraz art.18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r. - z podaniem imienia i nazwiska
i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 7),

- drogą pocztową na adres: Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

- drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gizycko.pl, lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Jednocześnie na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycko z siedzibą al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz § 11 pkt 14 w związku z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra rozwoju i technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: dpo@gizycko.pl.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                              Naczelnik

                                                                                                                                                                     Wydziału Planowania i Inwestycji

 

                                                                                                                                                                          Adam Baran

Powyższą informację zamieszcza się:

 1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
 3. na stronie www.gizycko.pl.