XLII sesja Rady Miejskiej | 26 maja

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU odbędzie się 26 maja (środa) 2021 r. o godz. 15.30 w trybie zdalnym.


TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ: gizycko.tvmojegizycko.pl  


 


Porządek XLII sesji Rady Miejskiej w Giżycku (BIP – informacja o XLII sesji Rady Miejskiej w Giżycku):  


 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XLI/6/2021 z dnia 28.04.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021 – 2031. PROJEKT NR 1
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok. PROJEKT NR 2
 7. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z COVID -19. PROJEKT NR 3
 8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 dyrektora przedszkola oraz dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz. PROJEKT NR 4
 9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. PROJEKT NR 5
 10. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. PROJEKT NR 6
 11. Projekt uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych. PROJEKT NR 7
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko – portu Ekomarina. PROJEKT NR 8
 13. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 9
 14. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały. PROJEKT NR 11
 16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej. PROJEKT NR 12
 17. Projekt uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. PROJEKT NR 13
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości z uwzględnieniem, że cena lokali budynków przekazywanych przez inwestora na własność gminie w związku z nabyciem przez tego inwestora własności nieruchomości zbywanej z gminnego zasobu nieruchomości podlega rozliczeniu w cenie tej nieruchomości – tzw. rozliczenie „lokal za grunt”. PROJEKT NR 14
 19. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 21. Komunikaty i informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

Termin posiedzeń komisji:


 1. Komisja Spraw Społecznych 05.2021 r. godz. 12.00 (poniedziałek) – sala konferencyjna w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 1
 2. Komisja Finansów i Gospodarki 05.2021 r. godz. 15.30 (poniedziałek) (w trybie zdalnym).