XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 24 czerwca

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Ekomariny ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku


 
 

TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl


 

Porządek XXVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku (BIP – informacja o XXVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku):


 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 2/20 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12.02.2020r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 3/20 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16.04.2020r.
 5. Przyjęcie protokołu nr 4/20 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28.05.2020r.
 6. Przyjęcie protokołu nr 5/20 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28.05.2020r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programy Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Giżycka oraz Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w 2019 roku.
 12. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego oraz informacji finansowej Giżyckiego Centrum Kultury za 2019 rok.
 13. Przyjęcie informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku „Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Giżycko”.
 14. Debata nad „Raportem o stanie miasta za 2019 rok”.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Giżycka wotum zaufania. PROJEKT NR 1
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za 2019 rok. PROJEKT NR 2
 17. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
 18. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 4
 19. Zamknięcie sesji.