XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 25 listopada

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 25 listopada (środa) 2020 r.
o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Ekomariny ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku lub zdalnie.


TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl
Porządek XXXII sesji Rady Miejskiej w Giżycku  (BIP – informacja o XXXII sesji i projekty uchwał):
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji nr XXVIII/8/2020 z dnia 23.09.2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nr XXIX/9/2020 z dnia 29.09.2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu sesji nr XXX/10/2020 z dnia 14.10.2020 r.
 6. Przyjęcie protokołu sesji nr XXXI/11/2020 z dnia 28.10.2020 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. PROJEKT NR 1
 8. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. PROJEKT NR 2
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/120/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 3
 10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
  w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. PROJEKT NR 4
 11. Projekt uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody
  i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 5
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej w Giżycku na 2021 rok. PROJEKT NR 6
 13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4
  I Dywizji Piechoty w Giżycku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. PROJEKT NR 7
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej
  w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. PROJEKT NR 8
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej
  w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. PROJEKT NR 9
 16. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody. PROJEKT NR 10
 17. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 11
 18. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 12
 19. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. PROJEKT NT 13
 20. Projekt uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości. PROJEKT NR 14
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Żwirowej 205002 N w Giżycku. PROJEKT NR 15
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 16
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/3/12 Rady Miejskiej
  w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r. o zasadach wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 17
 24. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/20/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy
  Gdańskiej. PROJEKT NR 18
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka. PROJEKT NR 19
 26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. PROJEKT NR 20
 27. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2020 roku.
 28. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Giżycko w roku szkolnym 2019/20.
 29. Zamknięcie sesji.