XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 24 lutego

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 24 lutego (środa) 2021 r.
o godz. 14.00 w trybie zdalnym
.


TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.plPorządek XXXVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku (BIP – informacja o XXXVII sesji i projekty uchwał):

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXIII/13/2020 z dnia 18.12.2020 r.
4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXIV/14/2020 z dnia 18.12.2020 r.
5. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXV/15/2020 z dnia 29.12.2020 r.
6. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXVI/1/2021 z dnia 18.01.2021 r.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021 – 2031. PROJEKT NR 1
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok. PROJEKT NR 2
10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
11. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 4
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Giżycko do 2027 roku. PROJEKT NR 5
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/3/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r. o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 6
14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/99/2020 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 7
15. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 8
16. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 9
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 14 w Giżycku z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 10
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej. PROJEKT NR 11
19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Giżycko zadania z zakresu dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego dotyczącego wprowadzenia i zarządzania Sezonową Strefą Płatnego Parkowania w Giżycku. PROJEKT NR 12
20. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13
21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. PROJEKT NR 14
22. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko za 2020 rok.
23. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Giżycku za 2020 rok.
24. Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2021 rok.
25. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku za 2020 rok.
26. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2021 rok.
27. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku za 2020 rok.
28. Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2021 rok.
29. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za 2020 rok.
30. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku na 2021 rok.
31. Komunikaty i informacje.
32. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku dr Robert Kempa