Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Żeglarstwo dyscyp. sportową łączącą Giżycką i Vareńską młodzież

Fala

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(Program Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki
Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC) pn.:

 

„ŻEGLARSTWO – DYSCYPLINĄ SPORTOWĄ ŁĄCZĄCĄ
GIŻYCKĄ I VAREŃSKĄ MŁODZIEŻ”

 

Czas trwania projektu: 8 miesięcy (maj – grudzień 2007)

Partner wiodący: Gmina Miejska Giżycko

Wartość projektu: 63.310 EUR
(75 % Interreg III A - 47.482,5 EUR,

25 % Gmina Miejska Giżycko –15.827,5 EUR)

 

Koordynator projektu:
Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku


Projekt dotyczy wymiany dzieci i młodzieży szkolnej
z Giżycka (Polska) i Vareny (Litwa)

 

Projekt dotyczy wymiany 80-osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej z Giżycka oraz litewskiej Vareny w wieku 12-16 lat. W ramach projektu odbyły się w Giżycku dwa obozy żeglarskie latem 2007 r. Podczas wymiany goście z Vareny zapoznali się z naszą historią i kulturą. Wśród atrakcji były wycieczki krajoznawcze, spływy kajakowe, rejsy statkiem, lekcje ekologiczne, projekcje bajek i filmów, dyskoteki, karaoke, nauka piosenek w języku polskim i litewskim. Prowadzono też zajęcia sportowe, kulturalne i artystyczne. Oprócz tego była oczywiście nauka żeglowania z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi na wodzie.

 

 

Odległość dzieląca Giżycko i Varenę nie jest duża, co niewątpliwie stanowiło czynnik ułatwiający nawiązywanie nowych kontaktów i zacieśnianie już istniejących.

 

Społeczności lokalne mogły pośrednio poznać się nawzajem. Największą satysfakcję sprawia fakt, że bezpośrednie kontakty młodych ludzi zaowocowały prawdziwymi przyjaźniami. Zacierały się różnice i przełamane zostały stereotypy. Była to również doskonała okazja do wykorzystania znajomości języka angielskiego.

 

Bez wsparcia Unii Europejskiej realizacja tego rodzaju przedsięwzięcia byłaby niemożliwa ze względu na brak środków finansowych w budżecie miasta, a sama bliskość Giżycka i litewskiej Vareny wymusza chęć współpracy, na której zyskują przecież obie społeczności.

 

Wszystkie działania w ramach projektu służą kształtowaniu nowej otwartej tożsamości regionalnej: twórczej aktywności, tolerancji i otwartości. Młodzież uczy się umiejętności współpracy, czego wymiernym efektem są nawiązane trwałe kontakty transgraniczne. Bezpośredniego kontaktu między społecznościami nic nie zastąpi.

 

Dzięki realizacji projektu nie tylko młodzież, ale także nauczyciele, animatorzy kultury, a także samorządy i jednostki im podległe, realizujące zadania wynikające z zakresu edukacji mogą tworzyć sieć nowych kontaktów, umożliwiającą realizację wspólnych przedsięwzięć i tworzenie wspólnych programów w przyszłości. To również możliwość poznania nowych form pracy na rzecz ludzi młodych z zakresu: edukacji, kultury, historii i promocji własnego regionu. 

 

Wymiana z pewnością wpłynie na dalszy rozwój współpracy między naszymi miastami i zaowocuje kolejnymi projektami, dzięki którym zacieśnione zostaną więzi obu społeczności. W planach jest również podpisanie umowy partnerskiej między Giżyckiem i Vareną.

 

 

 

Wydarzenia z życia projektu:

 

28.05.2007 Wizyta giżyckiej delegacji w Varenie

W celu omówienia współpracy w ramach projektu, a także podsumowania dotychczasowych wspólnych działań, 28 maja 2007 r. do Vareny pojechała giżycka delegacja (Zastępca Burmistrza Paweł Czacharowski, Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury Dorota Łabuz, Koordynator projektu Małgorzata Kuncer z Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej oraz Andrzej Dębek z Urzędu Miejskiego w Giżycku). W spotkaniu litewskiego partnera reprezentował Wicemer Vareny Alvydas Valeiša, Dyrektor Centrum Oświaty, Kultury i Sportu Liudas Tamulevičius, jego Zastępca Regina Svirskiene, Specjalista ds. inwestycji i współpracy z zagranicą Tatjana Saulevičiene (koordynator działań po stronie litewskiej) oraz Specjalista ds. kontaktów z mediami Ruta Averkiene. Podczas wizyty w Varenie odwiedziliśmy również Dom Dziecka w Valkininku. Jego podopieczni brali udział w poprzedniej wymianie zimowej w Giżycku. Dzieci zostały zaproszone i w tym roku na obozy żeglarskie.

 

13-26 sierpnia 2007 Obozy żeglarskie

Firma "Tramp" organizacja wypoczynku Jarosław Krajewski wybrana w drodze przetargu, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, zorganizowała w Ośrodku Wypoczynkowo-Konferencyjnym „Wioska Turystyczna Wilkasy" dwa 14 – dniowe obozy żeglarskie z udziałem 20 osób z Vareny i 20 osób z Giżycka w wieku 12-14 lat, a także 20 osób z Vareny oraz 20 osób z Giżycka w wieku 14 – 16 lat. Oprócz kursu żeglarskiego dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach sportowych, kulturalnych i artystycznych. Organizowane były również imprezy z udziałem rówieśników z Giżycka. Dzieci i młodzież z Vareny zapoznały się z okolicą Giżycka, jego zabytkami oraz historią.

 

25 sierpnia 2007 Uroczyste zakończenie projektu

"Polsko-Litewskie Regaty Transgraniczne"

nagranie w formacie .wmv

Projekt zakończył się prawdziwie żeglarskim chrztem oraz wspólnymi „Polsko – Litewskimi Regatami Transgranicznymi”. W uwieńczającym przedsięwzięcie integracyjnym ognisku, udział wzięły władze Giżycka, realizatorzy i koordynatorzy projektu, przedstawiciele Vareny, mediów, społeczności lokalnej, dzieci i młodzież z Giżycka, Vareny oraz Domu Dziecka w Valkininkų z rejonu Vareny.